Вимоги работодавців

Фахівці в елеваторній та комбікормовій промисловостях завжди затребувані, а рівень освіти, який дає кафедра ТЗіК, забезпечує не тільки перше місце роботи, а й високу заробітну плату. Наші випускники працюють на провідних підприємствах галузі як в Україні так і за кордоном. І ми цим по справжньому пишаємося!

Політика всіх освітніх компонент на кафедрі є уніфікованою та визначена з урахуванням вимог роботодавців.

Основні вимоги роботодавців до наших випускників:

Освітньо-професійна програма «Технології зберігання і переробки зерна»:

 • Організація та контроль технологічного процесу, виконання стандартів та технічних умов

Здатність використовувати чинну законодавчу базу, довідкові матеріали та професійно-профільовані знання для розроблення нормативної документації.

Обирати та впроваджувати у практичну виробничу діяльність ефективні технології, обладнання, раціональні методи управління виробництвом з урахуванням світових тенденцій розвитку харчових технології, планувати потребу у ресурсах, відповідно до сучасних економічних умов.

 • Контроль ведення кількісно-якісного обліку зерна, згідно чинного законодавства України

Планування і проведення промислових випробувань на підприємствах галузі зберігання і переробки зерна, здійснення їх інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

Здатність обирати та застосовувати спеціалізоване лабораторне і технологічне обладнання та прилади, науково-обгрунтовані методи та програмне забезпечення для проведення наукових досліджень у сфері зберігання та переробки зерна.

 • Вміння планування кількості досліджень та формування зразків для проведення випробувань на показники якості та безпечності (ГМО) продукту, згідно нормативної документації, специфікацій, внутрішніх та зовнішніх розпоряджень

Використовування професійно-профільованих знань в галузі управління якістю та безпечністю харчових продуктів для розробки і впровадження систем менеджменту якості і безпечності продукції.

Здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій для вирішення прикладних задач.

Мати базові навички прове­дення теоретичних та/або експеримен­тальних наукових досліджень, що вико­нуються індивідуально та / або у складі наукової групи.

 • Координація роботи працівників ВТЛ при виконанні лабораторних досліджень і своєчасне оформлення всіх документів про якість зерна та продуктів його переробки в системі 1С та LIMS, згідно нормативної документації, специфікацій та розпоряджень

Здатність самостійно планувати, організовувати, проводити наукові дослідження з урахуванням світових тенденцій науково-технічного розвитку галузі в умовах навчальних, науково-дослідних лабораторій та у виробничих умовах із застосуванням сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій.

 • Вміння працювати в команді.

Здатність працювати в команді.

 • Загальне керівництво технологічним процесом виробництва продукції

Організація, контроль та управління технологічними процесами переробки продовольчої сировини у харчові продукти, зокрема продукти переробки зерна, у тому числі із застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування.

Здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів, зокрема продуктів переробки зерна.

 • Забезпечення високої якості продукції, що виробляється

Здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів, зокрема зерна і продуктів його переробки, із і застосуванням сучасних методів.

 • Приймати участь у розробці i впровадженні нових видів продукції

Вміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів, зокрема продуктів переробки зерна, підвищеної харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку галузі.

 • Проводити технологічні відпрацювання нової продукції на виробничих лініях

Здатність впроваджувані у виробництво технології харчових продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного процесу.

Обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових або реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його роботи та правила експлуатації, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів запроектованого асортименту.

 • Брати участь у розробці технологічної документації

Вміти розробляти проекти тех­нічних умов і технологічних інструкцій на харчові продукти, зокрема зерно і продукти його переробки.

 • Дотримання норм і правил безпеки на робочому місці та забезпечення їх виконання підлеглими співробітникам

Дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та організаційні заходи щодо організації безпе­чних умов праці під час виробничої діяльності.

 • Супроводження систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів і інтеграція цих систем на принципах НАССР

Впроваджувати системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. зокрема зерна і продуктів його переробки.

 • Оптимізація процесів виробництва з метою забезпечення максимальної продуктивності та ефективності

3датність застосовувати базові знання фундаментальних наук для розуміння суті технологічних процесів, що відбуваються під час виробництва харчових продуктів, зокрема продуктів переробки зерна.

Вміти на основі знань нормативно-правових актів, що регулюють діяльність підприємств харчової промисловості, аналізувати сучасні тенденції розвитку харчових і переробних технологій, зокрема технологій зберігання і переробки зерна.

Вміти визначати показники ефективності виробництва та реалізовувати заходи для її підвищення шляхом раціонального використання і скорочення витрат людської праці, енергетичних та сировинних ресурсів для забезпечення конкурентоспроможності виготовленої продукції.

Знаходити рішення щодо формування нових конкурентних переваг підприємств зерно заготівельної та зернопереробної галузей, передбачати можливі ризики, оцінювати їхній рівень під час діяльності підприємств різних галузей харчової промисловості.

 • Аналіз даних виробництва та складання звітів про виробничу діяльність та ефективність процесів

Здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках розроблення та виведення харчових продуктів, зокрема продуктів переробки зерна, на споживчий ринок, вести облік витрат матеріальних ресурсів.

Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, професійні та базові знання в галузі економіки для вирішення прикладних задач, проводити технологічні, технічні та економічні розрахунки.