Перелік навчальних дисциплін

Перелік дисциплін та компетентностей на кафедрі ТЗіК (файл PDF) 

________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі ТЗіК (напрям виробництво комбікормів)

п/п

Назва дисципліни Всього, годин Ступінь

(ОКР, СВО)

ПІБ, наукова ступінь, посада лекторів ПІБ, наукова ступінь, посада викладачів, що здійснюють поточний контроль Перелік компетентностей, які забезпечуються кожною дисципліною Зв’язок дисципліни з іншими дисциплінами
1 Система технологій промисловості 84,8 бакалавр Ворон Ніна В’ячеславівна, к.т.н., доц. Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., доц., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., доц. Інтегральна компетентність: Бакалавр (рівень 6, 7): Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі різного рівня складності та практичні проблеми технічного і технологічного характеру у процесі навчання або на підприємствах харчової промисловості, в закладах ресторанного господарства та в контролюючих органах і установах, що передбачає застосування базових теоретичних знань, розвинутої системи логічного мислення, комплексу теорій та методів фундаментальних і прикладних наук  і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:
1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
3. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями,  здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.
4. Знання та розуміння предметної області, критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у  професійної діяльності.
5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та управляти комплексними діями або проектами.
6. Уміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення та нести за них відповідальність, у тому числі у непередбачуваних умовах.
7. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел і вирішення конкретних задач із використанням інформаційних і комунікаційних технологій.
8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
9. Здатність виявляти ініціативність та підприємливість.
10. Здатність працювати в команді та автономно, нести  відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.
11. Здатність забезпечувати та здійснювати безпечну діяльність.
12. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
13. Здатність спілкуватися державною мовою як усно і письмово та здатність спілкуватися іноземною мовою.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
1. Усвідомлення суті технологічних процесів, що відбуваються під час виробництва харчових продуктів на основі базових знань фундаментальних і прикладних наук.
2. Здатність організовувати та проводити технологічний процес виробництва харчових продуктів,  реалізовувати  принципи збереження їх якості та безпечності.
3. Здатність оцінювати чинники впливу на перебіг технологічних процесів та використовувати технічне, інформаційне і програмне забезпечення для управління технологічними процесами.
4. Здатність організовувати та проводити контроль якості та безпечності сировини, напівфабрикатів і харчових продуктів із застосуванням сучасних методів досліджень.
5. Здатність розроблювати нові та удосконалювати існуючі харчові технології на основі фундаментальних, професійно-профільованих знань і практичних навичок.
6. Здатність проводити технологічні, технічні та економічні розрахунки із застосуванням професійних та базових знань, у тому числі в галузі економіки і логістики.
7. Здатність розуміти принципи роботи технологічного обладнання, володіти  методами його підбору і експлуатації та складання апаратурно-технологічних схем виробництва харчових продуктів.
8. Здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі дільниці).
9. Уміння розробляти нормативну документацію з використанням чинної законодавчої бази, довідкових матеріалів та професійно-профільованих знань.
10. Здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації праці відповідно до вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці, нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, забезпечувати екологічну чистоту роботи підприємства.
11. Здатність визначати та розв’язувати широке коло прикладних задач шляхом проведення теоретичних та експериментальних досліджень в умовах науково-дослідних і виробничих лабораторій.
12. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій, уміння вести професійну дискусію.
13. Здатність підвищувати ефективність виробництва і ресурсозбереження та впроваджувати сучасні системи менеджменту.
14. Здатність аналізувати стан галузі, сучасні досягнення науки і техніки, проводити соціально-орієнтовану політику в галузі харчових виробництв.

«Маркетингова товарна політика», «Основи стратегічного маркетингу, «Товарознавство», «Економіка підприємства».

 

2 Контроль якості, безпеки продукції та екологія в галузі 69,4 бакалавр Лапінська Алла Петрівна, к.т.н., доц. Лапінська Алла Петрівна, к.т.н., доц. «Органічна хімія», «Зерноведення», «Біохімія», «Наукові основи технології комбікормів і годівлі с.-г. тварин».

 

3 Технології харчових виробництв 48,65 бакалавр Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., доц. Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., доц., Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., доц., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., доц. «Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин».

 

4 Технологія комбікормового виробництва 167,2 бакалавр Єгоров Богдан Вікторович, д.т.н., проф.

Макаринська А.В., д.т.н., доц.

Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., Фігрська Людмила Володимирівна, к.т.н., доц. «Органічна хімія», «Процеси і апарати харчових виробництв», «Зерноведення», «Біохімія», «Технологічне обладнання», «Технології харчових виробництв», «Система технологій», «Наукові основи технології комбікормів і годівлі с.-г. тварин».

 

5 Проектування підприємств в галузі 120,0 бакалавр Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., доц. Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., доц. «Технологічне обладнання галузі», «Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин», «Технології харчових виробництв», «Основи автоматизованого проектування», «Технологія біопалива», «Технологія комбікормового виробництва».

 

6 Технологія виробництва кормових засобів і добавок 98,2 бакалавр Макаринська Алла Василівна, д.т.н., доц. Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц., Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., доц. «Біохімія», «Харчова хімія», «Процеси і апарати харчових виробництв», «Технологія біопалива», «Технологія зберігання та сушіння зерна», «Зернознавство», «Технологічне обладнання галузі», «Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин», «Технології харчових виробництв: Технологія зберігання і переробки зерна».

 

7 Система технологій 226,4 бакалавр Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., доц.  Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц., Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н.,  доц., Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., доц., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н.,  доц. «Захист прав споживачів з елементами товарознавства харчової сировини», «Правила торгівлі та захист прав споживачів».
8 Основи автоматизованого проектування 38,6 бакалавр Бордун Тетяна Василівна, к.т.н., доц. Цюндик Олександр Григорович, к.т.н.,доц. «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Основи промислового будівництва»,

«Технологічне обладнання галузі», «Технології харчових виробництв».

 

9 Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин 101,4 бакалавр Макаринська Алла Василівна, д.т.н., доц.,

Тyрпyрова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц.

Тyрпyрова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц.

Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н.,  доц.

«Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Технології харчових виробництв», «Технологія біопалива».

 

10 Технологія біопалива 88,2 бакалавр Бордун Тетяна Василівна, к.т.н., доц. Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., доц., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., доц. «Органічна хімія», «Процеси і апарати харчових виробництв», «Зернознавство», «Біохімія», «Технологічне обладнання», «Технології харчових виробництв».

 

11 Основи наукових досліджень 37,6 бакалавр Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц. Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц. «Вища математика»,  «Інформатика».
12 Науково-дослідна робота студента 40,8 бакалавр  Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц. «Основи наукових досліджень», «Технології харчових виробництв», «Технологія біопалива», «Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин», «Основи автоматизованого проектування».

 

13 Практика виробнича 59,0 бакалавр  Макаринська Алла Василівна, к.т.н., доц.,  Лапінська Алла Петрівна, к.т.н., доц., Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц., Бордун Тетяна Василівна, к.т.н., доц., Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., доц., Чернега Ілона Савелівна, к.т.н.,  доц., Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., доц., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., доц.

 

«Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва  кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Проектування підприємств галузі».
14 Переддипломна практика 22,0 бакалавр Федоряка Василь Петрович, д.с.-г.н., доц., Макаринська Алла Василівна, к.т.н., доц.,  Лапінська Алла Петрівна, к.т.н., доц., Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц., Бордун Тетяна Василівна, к.т.н., доц., Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., доц., Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., доц., Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., доц., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., доц. «Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Проектування підприємств галузі».
15 Рецептурологія 168,7 магістр Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н.,доц. Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., доц. «Біохімія з основами фізіології харчування», «Загальна та неорганічна хімія», «Процеси і апарати харчових виробництв», «Технологія біопалива», «Зернознавство», «Технологічне обладнання галузі», «Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин», «Технології харчових виробництв», «Технологія зберігання і переробки зерна», «Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок».

 

16 Методологія та організація наукових досліджень 61,0 магістр Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., доц.,

Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., доц.

Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., доц.,

Чернега Ілона Савелівна, к.т.н., доц.

«Основи наукових досліджень», «Інтелектуальна власність», «Науково-дослідна робота студента», «Методика викладання в ВНЗ».

 

17 Інноваційні технології зберігання і переробки зерна з КП 140,3 магістр Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., доц., Бордун Тетяна Василівна, к.т.н., доц. Ворона Ніна В`ячеславівна, к.т.н., доц., Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., доц. «Технологія комбікормовоговиробництва»,  «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки продукції галузі»,  «Основи автоматизованого проектування», «Проектування підприємств галузі».

 

18 Управління якістю продукції галузі 41,7 магістр Лапінська Алла Петрівна, к.т.н., доц. Лапінська Алла Петрівна, к.т.н., доц. «Органічна хімія», «Зерноведення»,  «Біохімія», «Наукові основи технології комбікормів і годівлі с.-г. тварин», «Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки продукції галузі».

 

19 Інтелектуальна власність 59,2 магістр Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., доц. Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., доц. «Основи наукових досліджень», «Основи права», «Економіка підприємств галузі», «Інвестування та інноваційний менеджмент».

 

20 Технологічний інжиніринг підприємств галузі 48,8 магістр Макаринська Алла Василівна, д.т.н., доц. Цюндик Олександр Григорович, к.т.н., доц. «Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Проектування підприємств галузі».

 

21  

Науково-дослідна робота студента

110,8 магістр Левицький Анатолій Павлович, д.б.н., проф.,  Лапінська Алла Петрівна, к.т.н., доц., «Основи наукових досліджень», «Технології харчових виробництв», «Технологія біопалива», «Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин», «Основи автоматизованого проектування», «Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Проектування підприємств галузі», «Методологія наукової творчості», «Рецептурологія».

 

22 Технологічна експертиза, переробки, зберігання і транспортування у зерновій галузі з КР 15,4

16

магістр Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., доц.

Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц.

Фігурська Людмила Володимирівна, к.т.н., доц.

Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц.

«Технології харчових виробництв», «Науково-практичні основи комбікормового виробництва та годівлі сільськогосподарських тварин», «Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки продукції галузі».
23 Виробнича практика 35,0 магістр Левицький Анатолій Павлович, д.б.н., проф., Федоряка Василь Петрович, д.с.-г.н., доц., Макаринська Алла Василівна, д.т.н., доц.,  Лапінська Алла Петрівна, к.т.н., доц., Турпурова Тетяна Михайлівна, к.т.н., доц., Бордун Тетяна Василівна, к.т.н., доц.

 

«Технологія комбікормового виробництва», «Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки  продукції галузі», «Проектування підприємств галузі».
24 Дослідницька практика 59,0 магістр Левицький Анатолій Павлович, д.б.н., проф.,  Макаринська Алла Василівна, д.т.н., доц. «Технологія комбікормового», виробництва»,

«Технологія виробництва кормових засобів і добавок», «Контроль якості та безпеки продукції галузі», «Технологія біопалива», «Управління якістю продукції галузі»,  «Основи наукових досліджень», «Інтелектуальна власність», «Методологія наукової творчості».