Підручники

images (2)

Враховуючи підвищений рівень вимог до підготовки фахівців для сучасної зернової та  комбікормової промисловостей, колектив кафедри технології зерна і комбікормів  завжди приділяв увагу створенню необхідної навчально-матеріальної та науково-дослідної бази, підготовки та забезпечення необхідними методичними розробками всіх дисциплін, що вивчаються на кафедрі, курсових і дипломних проектів, науково-дослідних робіт студентів та аспірантів. Також одним з головних факторів, що характеризує високий рівень організаційної та науково-методичної роботи кафедри є забезпечення студентів підручниками, навчальними посібниками та іншою навчально-методичною літературою, яка регулярно видається і оновлюється.

 


п/п
Автор (и), назва, місце, рік видання, кількість сторінок Зображення обкладинки
1. Єгоров Б.В., Кочетова А.О., Величко Т.О. та інші. Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь): Підручник [Текст] / Б.В. Єгоров, А.О. Кочетова, Т.О. Величко, Н.В. Хоренжий, В.В. Сусло, В.А. Ісламов, Т.М. Турпурова. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 446 с.

Книга в друкованому виді є в

Науково-технічній бібліотеці ОНТУ. 

10
2. Єгоров Б.В. Технологія виробництва комбікормів. library.onaft.edu.ua– Одеса: Друкарський дім, 2011. – 448 с.

Книга в друкованому виді є в

Науково-технічній бібліотеці ОНТУ.

9
3. Єгоров Б.В., Шаповаленко О.І., Макаринська А.В. Технологія виробництва преміксів. / Під ред. проф. Б.В. Єгорова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

Книга в друкованому виді є в

Науково-технічній бібліотеці ОНТУ.

8
4. Проблемы развития современных комбикормовых технологий: Материалы науч.-практ. конф., посвящ. 115-летию со дня рожд. проф. П.Г. Демидова (26-27 июня 2008г., г. Одесса)/ОНАПТ; Под ред. Б.В. Егорова, А.В. Макаринской. – Одесса: Полиграф, 2008. – 152 с.: ил.

Книга в друкованому виді є в

Науково-технічній бібліотеці ОНТУ.

7
5. ДСТУ 4482:2005. Премікси. Технічні умови. – Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26753.0-85); Чинний з 01.10.2006. – Київ.: Держспоживстандарт України, 2006. – 38 с. 6
6. Егоров Б.В., Шерстобитов В.В., Шаповаленко О.И. и др. Технология производства премиксов / Под общ. ред. д.т.н., проф. Егорова Б.В. – К.: ТЕА, 2000. – 184 с. Учебное пособие для ВУЗов.

Книга в друкованому виді є в

Науково-технічній бібліотеці ОНТУ.

5
7. Демидов П.Г. Технология комбикормового производства. – М., 1968. – 224 с.

Книга в друкованому виді є в

Науково-технічній бібліотеці ОНТУ.

2
8. Демидов П.Г. Технология комбикормового производства. – М., 1954. – 327 с.

Книга в друкованому виді є в

Науково-технічній бібліотеці ОНТУ.

3

 

9

 Яковенко А.І., Борта А.В. Технологія зберігання та сушіння зерна: Кількісно-якісний облік зерна: Навчальний посібник – Одеса: 2016. – 174 с. ISBN 978-617-637-103-8

Книга опублікована на: українській мові.

Короткий зміст: Наведено теоретичні основи, порядок проведення та оформлення документації по кількісно-якісному обліку зерна. Описи ведення обліку зерна на всіх етапах обробки від приймання до відпустки.

Для студентів закладів вищої освіти за спеціальністю «Харчові технології». Може бути корисним для магістрів, аспірантів і працівників промисловості,  що займаються післязбиральною  обробкою, зберіганням і переробкою зерна.

Книга в друкованому виді є в Науково-технічній бібліотеці ОНТУ.

10 Яковенко А.І., Борта А.В. Зберігання зерна: Лабораторні роботи: Навчальний посібник / за ред. проф. Станкевича Г.М. – Одеса: 2015. – 95 с. ISBN 978-617-637-088-8

Книга опублікована на: українській мові.

Короткий зміст: Представлені теоретичні основи, експериментальна база і методики проведення лабораторних робіт по визначенню фізичних і фізіологічних показників якості зернових мас при зберіганні, визначенні зараженості зерна шкідниками хлібних запасів, а також заходи боротьби з ними, порядок проведення та оформлення документації по кількісно-якісному обліку зерна. Описи експериментальних установок і методик виконання лабораторних робіт враховують специфіку майбутньої професії студентів. Для студентів закладів вищої освіти за спеціальністю «Харчові технології». Може бути корисним для магістрів, аспірантів і працівників промисловості, що займаються післязбиральною обробкою, зберіганням і переробкою зерна.

Книга в друкованому виді є в Науково-технічній бібліотеці ОНТУ.

 
11 Станкевич Г.М., Страхова Т.В., Атаназевич В.І. Сушіння зерна: Підручник. — К.: Либідь, 1997. — 352 с. ISBN 966-06-0012-7.

В учебнике рассмотрены основы теории и технологии сушки зерна, технику его сушки, эксплуатацию и ремонт зерносушилок, контроль и регулирование процесса сушки зерна. Подробно описаны конструкции сушилок, пути их реконструкции с целью усовершенствования, тепловентиляционную и топливную системы, направления автоматизации процесса сушки зерна. Освещены вопросы охраны труда, техники безопасности, раскрыта суть противопожарных мероприятий. Для студентов высших учебных заведений, которые обучаются по специальности “Технология хранения и переработки зерна”.

Книга в друкованому виді є в Науково-технічній бібліотеці ОНТУ.

 
12 Станкевич Г.М. та ін. Сушіння зерна: Лабораторні роботи: Навч. посібник / Г.М. Станкевич, Т.В. Страхова, С.Є. Шувалов, Л.М. Шмагин. — К.: Либідь, 1997. — 136 с. ISBN 5-325-00840-4.

Описаны лабораторные работы по основам теории, технологии и технике сушки зерна, лабораторная база, правила техники безопасности в лаборатории. Представлены контрольные вопросы для проверки знаний и индивидуальные задания. Описание экспериментальных установок и лабораторных работ учитывает специфику будущей профессии студентов. Для студентов высших учебных заведений которые обучаются по специальности “Пищевая технология и инженерия”.

Книга в друкованому виді є в  Науково-технічній бібліотеці ОНТУ.

 
13 Станкевич Г.М. та ін. Післязбиральна обробка та зберігання насіння гірчиці: Монографія. / Г.М. Станкевич, Л.К. Овсянникова, В.О. Черній. — Одеса: видавництво Букаєв Вадим Вікторович, 2015. — 134 с. ISBN 978-617-7215-39-3.

Приведены обобщенные результаты многолетних исследований в области послеуборочной обработки семян горчицы продовольственного назначения, в частности их свойств, характеристик, режимов очистки, активного вентилирования, сушки и хранения. Для специалистов в области послеуборочной обработки и хранения зерна и студентов, обучающихся по специальности «Технология хранения и переработки зерна».

Книга в друкованому виді є в  Науково-технічній бібліотеці ОНТУ.

 
14  Станкевич Г.М., Бабков А.В. Озон в технологіях обробки та зберігання зерна пшениці: Монографія. / Г.М. Станкевич, А.В. Бабков. – Херсон: Видавець Гринь Д.С., 2015. – 268 с.  ISBN 978-966-930-051-5

Короткий зміст: Наведено характеристику озону, озоно-повітряних сумішей і способів їх отримання. Розглянуто вплив озоно-повітряних сумішей на санітарно-гігієнічний стан, безпеку зернових мас і біохімічні властивості зерна пшениці. Описано розроблені технологічні режими і озоногенеруюче обладнання для поліпшення санітарно-гігієнічного стану зернових мас при зберіганні, для детоксикації та поліпшення якості зерна пшениці, забрудненого метаболітами пліснявих грибів і пошкодженого клопом-черепашкою, для підвищення харчової цінності зерна пшениці і хлібопекарських властивостей виробленого з нього борошна.  Для фахівців в області післязбиральної обробки і зберігання зерна та студентів, які навчаються за спеціальністю “Технологія зберігання і переробки зерна”

Книга в друкованому виді є в Науково-технічній бібліотеці ОНТУ.

 15  Платонов П.Н. и др. Элеваторы и склады / П.Н. Платонов, С.П. Пунков, В.Б. Фасман. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Агропромиздат, 1987. — 319 с.

Краткое содержание: В книге даны классификация и типы элеваторов, складов для зерна. Рассмотрены их конструкции. Приведены оперативный расчет зернохранилищ и основы диспетчерского управления работой элеватора. В третье издание (второе вышло в 1971 г.) включено описание элеваторов, построенных в последние годы. Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальности «Хранение и технология переработки зерна».

Книга в друкованому виді є в Науково-технічній бібліотеці ОНТУ.

 16  Остапчук М.В., Сердюк Л.В., Овсянникова Л.К. Система технологий: Учебник. — К.: Центр учебной литературы, 2007. — 368 с. ISBN 978-966-364-498-1.

Краткое содержание: Изложена технология как составляющая экономики и общества, закономерности технологического развития в соответствии с развитием общества. Определены принципы изготовления изделий и выбор технологических систем с учетом нормативных показателей качества готовых изделий, возможностей их сбыта, экономических требований, экологических условий с целью обеспечения населения продуктами потребления.

Впервые изложены закономерности и перспективы приоритетного развития технологии, принципы управления технологическими процессами, экономические методы оценки качества и уровня развития технологии, принципы и примеры определения затрат сырья, топлива, энергии, воды и других составляющих на производство пищевых продуктов.

Для студентов, обучающихся по специальностям пищевых технологий экономического направления, всех специалистов, имеющих отношение к пищевой технологии.

Книга в друкованому виді є в Науково-технічній бібліотеці ОНТУ.

 17  Станкевич Г.М., Страхова Т.В., Борта А.В. Сушіння зерна: Підручник. Видання друге. Перероблене і доповнене — Одеса, КП ОМД, 2021 — 248 с. ISBN 978-617-637-209-7.

Книга в друкованому виді є в Науково-технічній бібліотеці ОНТУ.

 25-05-23-2 (1)
 18   Станкевич Г.М., Страхова Т.В., Борта А.В. Основи сушіння зерна: Підручник. Одеса, КП ОМД, 2022 — 209 с. ISBN 978-617-637-222-6.

Книга в друкованому виді є в Науково-технічній бібліотеці ОНТУ.

 25-05-23-1